Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

                                                

1.       ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti internetového obchodu ANGELEYES.sk a jeho zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

2.       ZÁRUČNÁ DOBA

ANGELEYES.sk zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov ANGELEYES.sk však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.).

 

3.       UPLATNENIE REKLAMÁCIE

a)     Vystavená faktúra spolu s dokladom o zaplatení slúži ako záručný list.

b)       Kupujúci má 14 dní od dátumu nákupu na odskúšanie funkčnosti výrobku (len jednorázové odskúšanie, nie intenzívne používanie poča 14 dní). Ak kupujúci zistí, že tovar je nefunkčný alebo neúplný a z tohto dôvodu uplatní reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V prípade oprávnenosti reklamácie uplatnenej do 14 dní a splnenia reklamačných podmienok podľa bodu 4 predávajúci tento tovar vymení za nový, prípadne skompletizuje, alebo vráti peniaze.

c)       Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

 

4.       VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

a)     je predložený originálny záručný list, resp. faktúra,

b)     je predložený doklad o zaplatení,

c)     tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

 

5.       OSOBITNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCIÁCH DO 14 DNÍ

Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie do 14 dní musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

a)       reklamovaný tovar je v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria POLYSTYRÉN, FÓLIA A KRABICA, atď.),

b)       reklamovaný tovar nesmie javiť známky používania (výnimku tvorí tovar, ktorý nemožno vyskúšať spôsobom, pri ktorom by sa na ňom neprejavili známky používania,

c)       je predložený doklad o zaplatení,

d)       tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).

 

 

6.       POVINNOSTI VOČI REKLAMUJÚCEMU

a)       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

b)       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru  alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)

c)       Ak sa na výrobku  opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád  sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

d)       Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).

e)      Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 6.b) (podľa §19 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).


Tel.objednávky a informácie

 
+421 905 494 510

E-mailový spravodaj

Chcete dostávať pravidelné novinky a akcie?

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.


Potrebujete informáciu? Napíšte nám.


captcha image