Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

                                                

1.       ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti internetového obchodu ANGELEYES.sk a jeho zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

2.       ZÁRUČNÁ DOBA

ANGELEYES.sk zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov ANGELEYES.sk však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.).

 

3.       UPLATNENIE REKLAMÁCIE

a)     Vystavená faktúra spolu s dokladom o zaplatení slúži ako záručný list.

b)       Kupujúci má 14 dní od dátumu nákupu na odskúšanie funkčnosti výrobku (len jednorázové odskúšanie, nie intenzívne používanie poča 14 dní). Ak kupujúci zistí, že tovar je nefunkčný alebo neúplný a z tohto dôvodu uplatní reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V prípade oprávnenosti reklamácie uplatnenej do 14 dní a splnenia reklamačných podmienok podľa bodu 4 predávajúci tento tovar vymení za nový, prípadne skompletizuje, alebo vráti peniaze.

C) Kupujúci má právo reklamovať tovar počas záručnej doby 24 mesiacov. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať tovar na adresu našej spoločnosti. Viac sa dozviete v sekcii Obchodné podmienky, bod Reklamácie. 

d)       Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

 

4.       VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

a)     je predložený originálny záručný list, resp. faktúra,

b)     je predložený doklad o zaplatení,

c)     tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

 

5.       OSOBITNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCIÁCH DO 14 DNÍ

Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie do 14 dní musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

a)       reklamovaný tovar je v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria POLYSTYRÉN, FÓLIA A KRABICA, atď.),

b)       reklamovaný tovar nesmie javiť známky používania (výnimku tvorí tovar, ktorý nemožno vyskúšať spôsobom, pri ktorom by sa na ňom neprejavili známky používania,

c)       je predložený doklad o zaplatení,

d)       tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).

 

6.       POVINNOSTI VOČI REKLAMUJÚCEMU

a)       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

b)       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru  alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)

c)       Ak sa na výrobku  opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád  sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

d)       Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).

e)      Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 6.b) (podľa §19 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Angeleyes.sk FEIN-Trade s.r.o., so sídlom: Mierové námestie 1908/6A, 971 01  Prievidza, IČO: 51 027 305, IČ DPH: SK2120562411, Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín I Odd: S.r.o., Vložka číslo: 35076/R.

KLIKNUTÍM SEM SI MÔŽETE STIAHNUŤ FORMULÁR

Príloha č. 2

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Angeleyes.sk FEIN-Trade s.r.o., so sídlom: Mierové námestie 1908/6A, 971 01  Prievidza, IČO: 51 027 305, IČ DPH: SK2120562411, Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín I Odd: S.r.o., Vložka číslo: 35076/R, tel. číslo: 0905 494 510, e-mailová adresa: info@angeleyes.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol súčasťou Vašej objednávky (resp. objednávkového formulára) a je zverejnený aj na našej internetovej stránke v časti IX. Reklamácie. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom emailu. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).


Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz